WSZELKIE MOŻLIWE BODŹCE

Wprowa­dzono wszelkie możliwe bodźce — zawyżony kurs waluty, zwolnienia i ulgi podatkowe, kombinowane struktury opłat celnych — aby zachęcić do inwesty­cji w przemyśle. „Nożyce cen” ustalono wbrew in­teresom wsi, zamrażając ceny żywności na, niskim poziomic;, a w niektórych krajach nakładając obo­wiązek sprzedaży części produktów państwu.Rolnictwo w ogólności nie korzystało z prioryte­tów w planowaniu i większość tego, co uzyskało, przybrała formę nie nakładów finansowych, lecz ra­czej mglistych i oderwanych od miejscowych realiów planów dla poszczególnych miejscowości, nie skoor­dynowanych ani z możliwościami zatrudnienia, ani z rynkiem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!