Kategorie: Architektura

WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ

Jest nią teoria architektury okresu renesansu – okresu odrodzenia myśli starożytnej, której przywrócono rolę przewodnią w tym wszystkim, co było bliskie człowiekowi tak pod względem material­nym, jak i duchowym.Dewiza „homo sum, humani nihil a me alienum puto” wypowiedziana przez Terencjusza i zaakceptowana przez odrodzenie, stała się drogow­skazem rozwoju myśli twórczej całej epoki nowożytnej; po okresach zapomnienia o niej, wraca obecnie jako stwierdzenie oczywiste i naczelne we wszelkim działaniu architektonicznym.Warto więc zastanowić się, jakie przyczyny spowodowały, że ten wspaniały nurt starożytnej myśli ludzkiej nie zaginął pod wpływem filozofii scholastycznej, panującej w średniowieczu, i dlaczego w epoce oświecenia, a później w wieku XX, po zwycięstwie odniesionym nad racjonalizmem przemysłowym, osiąga swe pierwotne znaczenie.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!

O SZTUCE BUDOWANIA

Alberti w swoim dziele Ksiąg dziesięć o sztuce budowania w rozdziale o wyborze miejsca pod założenie miasta pisze: „Miejsce, w którym chcemy budować, powinno być godne i miłe, nie niskie, jakby wgłębione, ale wzniesione jak sokół owiane stale lekkim podmuchem wiatru. Prócz tego powinno mieć w obfitości to wszystko, co jest dla człowieka pożyteczne i przyjemne”. Słowem wybór miejscowości będzie dokonany właściwie, jeżeli mieszkańcy będą z niej zadowoleni pod każdym względem.W ślad za Albertim wypowiedzieli się na temat architektury swoich czasów tak zwani akademicy doby odrodzenia, a wśród nich czołowi przedstawiciele złotego wieku: Palladio, Serlio i inni.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!

CHARAKTERYSTYCZNY RACJONALIZM

Stąd sztukę tę charakteryzowały w tym samym stopniu racjona­lizm co i logika oparta na regułach rządzących w naturze.W architekturze greckiej okresu klasycznego obowiązywał „kanon”, czego odpowiednikiem w muzyce był „nómos”, a więc zasada postępowania zgodna z odwiecznymi prawami natury, w ramach których mieściła się także struktura psychofizyczna człowieka- Dlatego też przy całej niena­ruszalności reguł w dziełach architektonicznych tego okresu, występuje nie tylko wielka swoboda kształtowania form, ale także różnego rodzaju odchylenia, które miały na celu wyrównanie odkształceń optycznych, względnie udoskonalenie systemów konstrukcyjnych w zależności od technologicznych właściwości materiałów użytych do budowy.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!

TRAKTAT TEORII

Słowem jest to traktat teorii architektury, skonstruowany na bazie praktycznych osiągnięć – teorii zbudowanej post factum. Na pod­stawie opisów budowli wzniesionych przez Palladia, jasno zarysowują się zasady, jakim hołdował projektując domy, pałace, wille i budynki użytecz­ności publicznej. Szczególnie wymowne są jego wskazówki na temat wyboru terenu pod budynki willi w otwartym krajobrazie i o konieczności zbadania miejsca – przed rozpoczęciem budowy – pod względem zdrowot­nym, dostępu świeżego powietrza, obfitości i użyteczności wód, właściwej orientacji i pięknych widoków. Wśród architektów cinąuecenta Palladio był mistrzem w dziedzinie, którą dziś nazwalibyśmy organizacją przestrzeni i kształtowania środowiska, w którym ma przebywać człowiek.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!

SPOSÓB PODŚWIADOMY

Okazuje się, że jeśli nie świadomie, to w sposób podświadomy opierał się w swojej pracy twórczej na zasadach bazujących na proporcjach wynikających z podziału odcinka w stosunku złotym i na funkcji podziału złotego – z których zarówno jeden, jak i drugi zaczerpnięty był z proporcji „dobrze zbudowanego” człowieka. Była to reguła tak oczywista, iż w teoretycznych rozważaniach o sztuce architekto­nicznej nie wymagała specjalnego uzasadnienia; nie wykluczała jednak możliwości stosowania innych prawideł, opartych na stosunkach liczb naturalnych. Oczywiście utalentowany architekt kształtuje swoje dzieła nie tylko metodą geometryczną lub rachunkową.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!

HUMANIZM OKRESU

W ciągu dziejów różnie interpretowano piękno, dobro, doskonałość, różne też były kryteria oceny estetycznej, jak i metody kształtowania form przestrzennych. Zarówno warunki materialne i społeczne różnych środo­wisk, jak też postawy filozoficzne narzucały różne kierunki myślenia – ale w zasadzie podmiotem tych poszukiwań był człowiek. Mimo że humanizm okresu renesansu został tu przedstawiony jako pomost między światem starożytnym, a współcześnie nam powracający­mi tendencjami „odnalezienia” człowieka w stale rosnącym postępie nowoczesnej cywilizacji, warto jeszcze raz poświęcić nieco miejsca Pikar- dyjczykowi ViIlardowi de Honnecourt architektowi z zawodu i powołania. Jest on autorem wyjątkowej wartości szkicownika – Livre de portrailure – dotyczącego teorii architektury klasycznej okresu średniowiecza.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!

PROWADZĄCE DO CELU

Jest rzeczą zastanawiającą jak dalece, pomimo panującego w tych czasach scholastycyzmu, idee świata starożytnego nadal kontynuowano w rozważaniach nad architekturą, czemu nie należy się dziwić wiedząc, że jeszcze do dziś istnieje 45 rękopisów traktatu witruwiańskiego, pochodzą­cych z okresu średniowiecza. Wspominając Villarda de Honnecourt trzeba też zwrócić uwagę na traktat Francesca di Giorgio Martiniego – napisany w 1482 roku – Trultato d’Arduteitura (wydany dopiero w 1841 roku), w którym wiodącą myślą w określeniu planu budowli jest również postać człowieka z tym, że zgeo- metryzowana przy pomocy kół i kwadratów. Odnosi się wrażenie, że na humanistycznej koncepcji kształtowania formy architektonicznej ciąży jeszcze tradycja średniowiecza, która obie metody uznawała za prowadzące do tego samego celu.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!

TWÓRCZOŚĆ DIIRERA

Także Albrecht Diirer, który był malarzem, grafikiem, matematykiem, lekarzem, pisarzem i teoretykiem sztuki uznawał, że właściwa miara dla sztuki znajduje oparcie w naturze, którą uważał za mistrza w tych sprawach. W swym dziele Vier Biicher von menschlicher Proportion – Cztery księgi o   proporcjach ludzkich z 1528 roku pisał, że „ten kto chce uczynić coś w sposób właściwy nie powinien naturze niczego ujmować ani nie dodawać jej niczego nieodpowiedniego” i dalej „Prawdziwie tkwi bowiem wiedza sztuki w naturze: kto umieją stamtąd wydobyć ten ją posiada. Jeśli zdobę­dziesz wiedzę sztuki, uwolni cię to od wielu błędów”. Diirer nie zajmował się twórczością architektoniczną, lecz malarstwem, rysunkiem i zagadnie­niami proporcji dochodząc do wniosku, że „właściwa proporcja czyni dobry kształt, i to nie tylko w malarstwie, lecz także we wszystkich rzeczach, jakkolwiek byłyby wykonane”.

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!

SIŁA ODDZIAŁYWANIA

Siła oddziaływania teorii architektury powstałej w okresie rozkwitu odrodzenia była niezwykle silna, A czym świadczy twórczość architektoniczna » XVII wieku w Anglii znana~pod nazwą ..palladiamzmu angielskiego . do którego między innymi należy zaliczyć katedrę Św. Pawia (1675-1710) w Londynie. Chiswick House (1729) wzorowany na VilUt Rotonda i wiele innych. Koncepcje palladiańskie znalazły lakże oddźwięk i w Polsce, ale raczej w XVIII wieku, w dziełach takich, jak willa w Królikami (1786- -1789) w Warszawie, pałac w Lubostroniu (1800) i w wielu innych zało­żeniach rezydencjonalnych.We Francji idee renesansowe -z prawie stuletnim opóźnieniem w stosun­ku do Włoch zaczęły przybierać na sile początkowo pod wpływem twór­czości architektów włoskich, a później Philiberta de fOrme (1510? 1570). autora traktatu opublikowanego w 1576 roku .

Witam! Nazywam się Bernard Kowalski i od kilku lat prowadzę firmę budowlaną. O budownictwie wiem wiele, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj zamieszczam korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia będą choć trochę przydatne. Zapraszam do czytania!